Medzinárodné vzťahy UK

Univerzita Komenského udržuje a od svojho vzniku v r. 1919 rozširuje medzinárodné kontakty s významnými európskymi vzdelávacími inštitúciami. K výraznému rozšíreniu portfólia bilaterálnych zmlúv uzavretých UK i jej trinástimi fakultami dochádza po tzv. Zamatovej revolúcii a páde totality v r. 1989. Stále významnejšiu úlohu zohráva tomto poli fakt, že UK, ako najstaršia a najväčšia univerzitná vzdelávacia inštitúcia na Slovensku, plniaca úlohu „národnej univerzity“, je súčasťou najvýznamnejších európskych univerzitných združení. Je členom European University Association (EUA), Network of Universities of the Capitals of Europe (UNICA), Utrecht Network, Danube Rector´s Conference (DRC), Alliance of Universities for Democracy (AUDEM), Central European Initiative University Network (CEI), Institutional Management of Higher Education (IMHE OECD), European Network Information System (EUNIS), European Association of International Education (EAIE), European Assciation for Research Managers and Administrators (EARMA), Transforming Education Through Information Technologies (EDUCAUSE), Virtual Technology Library Systems (VTLS), Sustainable Development of Universities (Copernicus).

Významnú úlohu zohráva fakt, že od 1.mája 2004 je Slovenská republika členom Európskej únie a od r. 2000 tiež členom OECD. V súvislosti s participáciou UK v programe Erasmus (od 01.01.2007 - Lifelong Learning Program/Erasmus, LLP/Erasmus) výrazne vzrástol počet bilaterálnych zmlúv uzavretých fakultami UK s ich zahraničnými partnermi. Umožňuje to následne výrazný nárast počtu študentských mobilít, ktorý je len za ostatné štyri roky (2003-2006) 154%-ný. UK je tak lídrom v počte vysielaných i prijímaných študentov v rámci tohto programu na Slovensku. Teší nás, že rastie záujem o štúdium na UK - počet študentov prichádzajúcich z krajín EÚ narástol medzi rokmi 2003-2006 o 455%. Vďaka iniciatíve viacerých fakúlt sa rozširuje i spolupráca s univerzitami v USA a Kanade. UK však participuje i na ďalších európskych - Leonardo da Vinci, Tempus – či stredoeurópskych programoch (CEEPUS).

Dlhoročnú tradíciu má Letná škola Studia Academica Slovaca, organizovaná Filozofickou fakultou UK, ktorá touto úspešnou aktivitou prezentuje nielen Slovensko, slovenský jazyk a slovenskú kultúru, ale tiež postavenie UK ako národnej univerzity. Na univerzite pôsobia i Katedry ľudských práv a prekladateľstva a tlmočníctva UNESCO, zriadené v r. 1992 a 1998, dlhoročná spolupráca s Universidad Complutense v Madride viedla k založeniu Katedry Alexandra Dubčeka. S podporou zastupiteľských úradov Kanady resp. Tureckej republiky vznikli na pôde Filozofickej fakulty UK pedagogické pracoviská Kanadské štúdiá UK resp. lektorát tureckého jazyka a pripravuje sa tiež vznik prvého lektorátu koreanistiky v SR.

Univerzita Komenského je často hostiteľom významných osobností svetovej vedy, kultúry i politiky. Viaceré z nich boli za svoj vklad do pokladnice poznania a demokracie, ale tiež za dlhoročnú spoluprácu s vedeckovýskumnými pracoviskami našej univerzity, ocenené zlatými medailami či čestným doktorátom UK.

Viaceré fakulty UK ponúkajú kompletné či rozsiahle vzdelávanie v anglickom jazyku (Lekárska fakulta a Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Farmaceutická fakulta, Fakulta managementu, Fakulta sociálnych a ekonomických vied). Rozširovanie ponuky študijných programov ďalších fakúlt v anglickom jazyku je úlohou blízkej budúcnosti.