Služby

Spektrum služieb, ktoré poskytuje UK prostredníctvom jej súčastí a rektorátu, je pomerne rozsiahle.

Knižničné služby nájdete na stránke Služby Akademickej knižnice UK. Umožňujú prístup do virtuálnej knižnice, sprístupňuje katalógy fakultných knižníc aj súborný katalóg UK a podáva prehľad publikačnej činnosti pracovníkov univerzity. 

Služby Archívu UK zahrňujú akvizíciu, uchovávanie a sprístupňovanie archívnych dokumentov, ktoré sa viažu k činnosti, osobnostiam a dejinám UK. 

Na stránkach Sociálne zabezpečenie, ktoré sú určené predovšetkým pre študentov, sa môžete dozvedieť o štipendiách, poskytovaní zdravotnej starostlivosti a psychologického poradenstva.  

Rubrika Ponuka práce a zamestnania bude prinášať aktuálne informácie o možnostiach uplatnenia sa na trhu práce.

Osobitnú stránku má Univerzitné pastoračné centrum

Stránky Služby pre absolventov sú určené, ako to vyplýva z ich názvu, pre tých, ktorí absolvovali štúdium na niektorej z fakúlt UK.

O fungovaní elektronickej pošty, webe UK a o systéme automatickej identifikácie osôb sa dozviete na stránkach Služby informačných technológií.