Kontakty na orgány a útvary UK

Webové stránky Univerzity Komenského vytvorili autori s úmyslom, aby čo najlepšie informovali študentov, zamestnancov, záujemcov o štúdium aj širokú verejnosť o tejto vzdelávacej, vedeckej a kultúrnej inštitúcii. Ak ste aj napriek tomu nenašli informáciu, ktorú potrebujete, môžete sa na nás  obrátiť prostredníctvom elektronickej alebo listovej pošty, prípadne môžete si dohodnúť osobnú návštevu. V každom prípade prosím zvážte, na koho sa obrátite, pretože len tak môžete získať rýchlu a kvalifikovanú odpoveď.

Oficiálna korešpondencia

Adresy pre oficiálnu korešpondenciu s univerzitou nájdete na stránkach Orgány univerzity a Rektorát.
Adresy pre oficiálnu korešpondenciu s fakultami vyhľadajte na weboch príslušných fakúlt.

Telefonické kontakty
nájdete na stránke telefónnych zoznamov Univerzity Komenského.


Prijatie na štúdium

Ak máte záujem o prijatie na štúdium niektorého študijného programu, najprv vyhľadajte na stránke Akreditované študijné programy fakultu, na ktorej sa tento študijný program uskutočňuje. S ďalšími otázkami sa obracajte priamo na študijné oddelenie príslušnej fakulty.

Ubytovanie

O študentské ubytovanie v prvom kole sa zaujímajte na fakulte, na ktorej študujete, v priebehu semestra sa môžete so svojimi žiadosťami obracať priamo na ubytovacie oddelenia študentských domovov (VI Družba, VM Ľ. Štúra - Mlyny).

 

Vyhľadávanie osôb

Táto aplikácia slúži na vyhľadávanie zamestnancov a študentov UK. Ak chcete vyhľadanej osobe poslať e-mail, adresu vytvoríte takto.

Informácie podľa zákona

Ak máte požiadavku na informáciu v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, pozrite si najprv Úradnú vývesku. S konkrétnymi otázkami obracajte sa na Oddelenie vzťahov s verejnosťou.

Pripomienka k obsahu konkrétnej webovej stránky

Ak máte pripomienku k obsahu konkrétnej webovej stránky, využite linku na osobu zodpovednú za túto stránku - je uvedená na jej spodnom okraji. Teda priamo na stránke, ktorú chcete pripomienkovať klepnite na túto linku. Vytvorí sa e-mailový formulár s adresou tejto osoby aj s citáciou stránky, ktorú pripomienkujete.