Legislatíva na UK

Na pripojených stránkach Vám ponúkame jednak výber zo všeobecne záväzných právnych predpisov, ako sú zákony NR SR a vyhlášky MŠ SR, ktoré sa vzťahujú k činnosti vysokých škôl, jednak sústavu vnútorných predpisov Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú tvoria:

  1. Štatút UK a ďalšie vnútorné predpisy, ktorých vydanie určuje zákon alebo Štatút UK,
  2. vnútorné predpisy schvaľované AS UK na  návrh rektora alebo  predsedu AS UK,
  3. vnútorné predpisy schvaľované Vedeckou radou UK na návrh predsedu VR UK,
  4. organizačné a riadiace akty vydávané rektorom (smernice rektora a príkazy rektora, ako aj do konca roku 2003 prijímané opatrenia rektora). Smernice sú platné pre všetkých zamestnancov a študentov univerzity, ak v nich nie je ustanovené inak. Príkazy rektora majú charakter individuálnych riadiacich aktov a na webe UK sa zverejňujú len vo výnimočných prípadoch, ak majú dlhodobejšiu platnosť.

Počnúc rokom 2006 sú vnútorné predpisy UK v každom kalendárnom roku číslované od  čísla jeden podľa časového sledu ich vydávania, bez zreteľa na to, ktorý orgán UK ich vydal, resp. schválil. Do tohto číslovania sú chronologicky zaradené aj prípadné dodatky, ktorými sa doplňujú alebo menia už vydané vnútorné predpisy a úplné znenia vnútorných predpisov, ktoré rektor UK môže vydať po každej zmene vnútorného predpisu. Teda vnútorné predpisy vydané v roku 2006 a v ďalších rokoch nájdete usporiadané podľa ročníkov ako vnútorné predpisy UK ročník 2006, vnútorné predpisy UK ročník 2007 a ďalšie.