Súčasti (organizácia a štruktúra) univerzity

Vnútorná organizácia verejnej vysokej školy patrí do jej samosprávnej pôsobnosti (§ 6 ods. 1a a § 15 ods. 2b zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách). Základné ustanovenia o organizácii UK obsahuje Štatút UK v čl.9. Tabuľky s názvami fakúlt a ďalších súčastí UK obsahuje Príloha Štatútu UK č. 2. Ďalšie podrobnosti sú v Organizačnom poriadku UK.

Fakulty Univerzity Komenského

Lekárska fakulta UK - 1919

Právnická fakulta UK - 1921 

Filozofická fakulta UK - 1921

Prírodovedecká fakulta UK - 1940

Pedagogická fakulta UK - 1946

Farmaceutická fakulta UK - 1952

Fakulta telesnej výchovy a športu UK - 1965

Jesseniova lekárska fakulta UK - 1969

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK - 1980

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK - 1990

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK -1990

Fakulta managementu UK - 1991

Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK - 2002

Fakulty sú zoradené podľa času ich vzniku alebo začlenenia do Univerzity Komenského. Podrobnosti nájdete v časti VZNIK FAKÚLT UNIVERZITY KOMENSKÉHO.

Ďalšie súčasti Univerzity Komenského

Akademická knižnica UK

Botanická záhrada UK

Centrum ďalšieho vzdelávania UK

Centrum informačných technológií UK

Oddelenie kanadských štúdií UK

Psychologická poradňa UK

Učebno-výcvikové zariadenie Richňava

Učebno-výcvikové zariadenie Modra-Piesky

Učebno-výcvikové zariadenie Poprad

UNESCO Katedra prekladateľstva UK

Vydavateľstvo UK

Vysokoškolský internát Družba

Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny