Orgány univerzity

Orgány akademickej samosprávy UK
podľa § 7 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách sú: 

Akademický senát UK

Rektor UK

Vedecká rada UK

Stále poradné orgány rektora UK
podľa čl. 25 Štatútu UK sú:

Kolégium rektora UK

Vedenie UK

Orgán UK so zvláštnym postavením
podľa § 40  zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách je: 

Správna rada UK