Prijímacie konanie na Univerzite Komenského v Bratislave pre akademický rok 2014/2015

Informácie o možnostiach štúdia na jednotlivých fakultách Univerzity Komenského v Bratislave na akademický rok 2014/2015 získate na webových stránkach jednotlivých fakúlt UK:

Lekárska fakulta UK

Právnická fakulta UK

Filozofická fakulta UK

Prírodovedecká fakulta UK

Pedagogická fakulta UK

Farmaceutická fakulta UK

Fakulta telesnej výchovy a športu UK

Jesseniova lekárska fakulta UK

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK

Fakulta managementu UK

Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK

Informácie na portáli vysokých škôl SR

Aby ste mali možnosť porovnávať možnosti štúdia na vysokých školách v Slovenskej republike, fakulty umiestňujú základné informácie o ponúkanom štúdiu v štandardizovanej forme na Portál slovenských vysokých škôl.

Titulná stránka portálu vysokých škôl
http://www.portalvs.sk/sk/informacie-o-vysokych-skolach

Informácie o Univerzite Komenského nájdete na adrese
http://www.portalvs.sk/sk/vysoka-skola/univerzita-komenskeho-v-bratislave

Za presnosť a aktuálnosť informácií o možnostiach štúdia na Portáli slovenských vysokých škôl zodpovedajú fakulty. S prípadnými žiadosťami o ďalšie informácie obracajte sa priamo na Oddelenia študijných vecí príslušných fakúlt.