Služby Akademickej knižnice UK

AK UK prostredníctvom fakultných knižníc UK poskytuje nasledujúce služby:

 

Kto môže využívať služby AK UK?

AK UK poskytuje služby registrovaným používateľom - najmä študentom, pedagogickým a vedeckým pracovníkom UK, ostatným pracovníkom UK, ale aj používateľom mimo UK. Registrovaným používateľom sa môže stať každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá knižnici poskytne potrebné osobné údaje a svojim podpisom vyjadrí súhlas s ich použitím v rámci knižnice. Knižnica vydá registrovanému používateľovi preukaz. Pre zamestnancov a študentov UK plní funkciu preukazu používateľa preukaz zamestnanca a preukaz študenta (čipová karta) opatrený čiarovým kódom.

Používateľovi stačí zaregistrovať sa len v jednej z fakultných knižníc UK. Vystavený preukaz platí následne vo všetkých knižniciach UK.