Lifelong Learning Program / Erasmus na UK

Program LLP/Erasmus je program Európskej únie (EU) na podporu projektov v oblasti vzdelávania a vedy. Jeho podprogram Erasmus je zameraný na oblasť vysokoškolského vzdelávania. V rámci programu Erasmus môžu univerzity získať od Európskej komisie (EC), ako výkonného orgánu EU, finančnú podporu na svoje aktivity európskej spolupráce.
Podrobné informácie o programe celoživotného vzdelávania sú aj na stránkach Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu SAAIC (Slovak Academic Association for International Cooperation), ktorej časťou je Národná agentúra LLP/Erasmus (NA).

Hlavným cieľom Programu celoživotného vzdelávania je prispieť k rozvoju Spoločenstva ako vyspelej znalostnej spoločnosti s trvalo udržateľným hospodárskym rozvojom, vyšším počtom a vyššou kvalitou pracovných miest, ako aj sociálnou súdržnosťou pri súčasnom zabezpečení kvalitnej ochrany životného prostredia pre budúce generácie. Je zameraný najmä na rozvoj výmeny, spolupráce a mobility medzi systémami vzdelávania a odbornej prípravy v rámci Spoločenstva tak, aby sa stali svetovým štandardom kvality.

Jeho súčasťou sú štyri sektorové podprogramy, tranzverzálny program a program Jean Monet.

 • Sektorové podprogramy sú tieto:
  • program Comenius
  • program Erasmus
  • program Leonardo da Vinci
  • program Grundtvig
 • Prierezový (transverzálny) program zahŕňa tieto štyri kľúčové aktivity:
  • politika spolupráce a inovácií v oblasti celoživotného vzdelávania;
  • podpora učenia sa jazykov
  • vývoj inovácií v oblasti obsahu, služieb, pedagogických teórií a praxe pre celoživotné vzdelávanie s podporou IKT
  • šírenie a využívanie výsledkov aktivít podporovaných v rámci tohto programu a predchádzajúcich súvisiacich programov, ako aj výmena osvedčenej praxe
 • Program Jean Monet podporuje inštitúcie a aktivity v oblasti európskej integrácie. Zahrňuje tieto tri kľúčové aktivity:
  • akcia Jean Monet
  • operačné granty na podporu určitých inštitúcií, ktoré sa zaoberajú otázkami súvisiacimi s európskou integráciou
  • operačné granty na podporu iných európskych inštitúcií a združení v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy

Program LLP/Erasmus

V rámci tohto programu rozlišujeme nasledovné aktivity:

 • Mobilita
  • študenta - štúdium (SMS)
  • študenta - stáž (SMP)
  • učiteľa za účelom výučby (STA)
  • školenia pracovníkov vysokých škôl (STT)

  • Intenzívne programy Erasmus (IP)
 • Multilaterálne projekty
  • Projekty na rozvoj kurikúl (CD)
  • Projekty zamerané na spoluprácu medzi vysokoškolským vzdelávaním a podnikmi
  • Projekty podporujúce program modernizácie univerzít
  • Projekty virtuálnych vysokých škôl
 • Tematické siete
 • Sprievodné aktivity

Podrobné informácie o Programe LLP/Erasmus sú aj na stránkach Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu SAAIC.

 

Organizačná štruktúra LLP/Erasmus

Univerzita Komenského v Bratislave sa zúčastňuje na programe Erasmus od akademického roku 1998 -1999.
Hierarchicky je organizačná štruktúra programu Erasmus rozčlenená nasledovne:

 • Európska komisia

 • Národná Agentúra (NA)
 • Univerzita Komenského v Bratislave
  • Inštitucionálny koordinátor UK pre program LLP/Erasmus
   (prorektor pre medzinárodné vzťahy UK)
  • Pracovná skupina UK programu LLP/Erasmus
   (inštitucionálny koordinátor, vedúca OMV RUK, kancelária OMV RUK LLP/Erasmus)
  • Koordinačná rada UK pre program LLP/Erasmus
   (Inštitucionálny koordinátor UK, vedúca OMV RUK, kancelária OMV RUK LLP/Erasmus a fakultní koordinátori)

Erasmus University Charter (EUC)

Na základe žiadosti Univerzity Komenského a ňou sformulovaného Erasmus Policy Statement jej EC v máji 2007 udelila Erasmus University Charter (EUC), ktorá univerzitu oprávňuje participovať v programe Erasmus.

Sú dva typy Univerzitnej charty Erasmus:

 • "klasický" Erasmus University Charter - oprávňuje vysokoškolskú inštitúciu realizovať všetky typy aktivít programu Erasmus okrem pracovných stáží študentov
 • "rozšířený", tzv. Extended Erasmus University Charter - oprávňuje vysokoškolskú inštitúciu realizovať všetky typy aktivít programu Erasmus vrátane pracovných stáží študentov.

Univerzita Komenského v Bratislave získala EUC na oba typy aktivít. Udelená EUC platí na roky: 2007 – 2013, pričom UK bol pridelený EUC kód: 52135-IC-1-2007-1-SK-ERASMUS-EUC-1  Podrobnejšie informácie poskytnú fakultní koordinátori. Informácie fakultným koordinátorom poskytuje OMV RUK/LLP - Erasmus.

Mobilita študentov a učiteľov sa organizuje na základe Bilaterálnych dohôd o mobilite študentov a učiteľov.

Všetky typy študentskej Erasmus mobility si študent môže nechať zaznamenať do Europasu. Viac info o Europase na europass.cedefop.europa.eu.

 

Dôležité dokumenty Programu LLP/Erasmus

Administratívna a finančná príručka pre VŠ (2013/2014), resp. Administratívna a finančná príručka pre VŠ (2012/2013)