20.02.13 13:35 Vek: 2 rokov

Zasadnutie Akademického senátu UK

Kategória: Kalendár podujatí

Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

13. marca 2013 (streda) o 13.00 hod., Auditórium Maximum, Právnická fakulta UK, 2. poschodie (Šafárikovo nám. 6, Bratislava)

V stredu 13. marca 2013 sa o 13.00 hod. uskutoční v Auditóriu Maximum (Právnická fakulta UK, 2. poschodie) zasadnutie Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave. 

Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Voľba Volebnej a Mandátovej komisie
4. Metodika rozpisu prostriedkov štátnej dotácie fakultám a Rozdelenie štátnej dotácie fakultám a ostatným súčastiam UK pre rok 2013 – predkladá rektor UK
5. Prenájmy – predkladá rektor UK
6. Informácie z vedenia – predkladá rektor UK
7. Informácia o Projekte hodnotenia kvality – predkladá prorektor Ostrovský
8. Informácia o stave internetizácie ŠD – predkladá prorektor Turňa
9. Úprava cien za ubytovanie a poplatky s tým súvisiace v ŠD Mlynská dolina – predkladá rektor UK
10. Správa o činnosti AS UK za rok 2012 – predkladá predseda AS UK
11. Doplňovacie voľby do AS UK (FiF, FM, JLF...) – predkladá predseda AS UK
12. Voľba predsedu Pedagogickej komisie AS UK
13. Rôzne
14. Záver