27.02.13 09:13 Vek: 2 rokov

Docent Pavel Mučaji z FaF UK si prebral menovací dekrét

Kategória: Novinky

Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Doc. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD., ktorý uspel vo voľbách kandidáta na dekana Farmaceutickej fakulty UK, si dnes (27. februára 2013) prebral z rúk rektora Univerzity Komenského v Bratislave prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD., menovací dekrét. Post dekana Farmaceutickej fakulty UK bude zastávať od 1. marca 2013 do 28. februára 2017.

Hlavnou prioritou nového dekana FaF UK bude ďalší rozvoj fakulty, zabezpečenie jej konkurencieschopnosti v rámci európskych fakúlt nielen v oblasti výchovy študentov, ale aj v oblasti vedy. „V nasledujúcom období bude dôležité v rámci výchovno-vzdelávacej činnosti a v súlade so súčasnými trendmi a zmenami v legislatíve zabezpečiť výchovu budúcich absolventov a pripraviť ich na úlohu poskytovateľa farmaceutickej starostlivosti a služieb, aby mohli spĺňať nároky na nich kladené v praxi,“ hovorí doc. Pavel Mučaji. K tomu by podľa neho mala prispieť aj snaha o rozvoj a zintenzívnenie programu Erasmus na fakulte. „Chceli by sme udržať a rozvíjať študijný odbor farmácia v anglickom jazyku a prostredníctvom neho zabezpečiť nevyhnutné rekonštrukcie na fakulte. V oblasti vedy a výskumu bude výzvou po vybudovaní centrálnych laboratórií fakulty vytvoriť integrovaný výskum v oblasti liečiv a liekov tak, aby fakulta bola pripravená v spolupráci s partnermi doma aj v zahraničí riešiť aj najnáročnejšie úlohy,“ dodáva P. Mučaji.

„Novému dekanovi Farmaceutickej fakulty UK prajem veľa úspechov a entuziazmu pri rozvíjaní jedinej fakulty svojho druhu na Slovensku, ktorá vychováva originálneho odborníka na lieky,“ uviedol rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Zľava: rektor UK prof. K. Mičieta, nový dekan FaF UK doc. P. Mučaji a prorektorka UK prof. M. Patakyová

Foto: OVV