Akademická knižnica UK - štruktúra

 

Centrum AK UK
Šafárikovo nám.6, Bratislava
Mlynská dolina, pavilón F2, Bratislava


fakultné knižnice (katedrové knižnice nie sú uvedené):

Lekárska fakulta - Akademická knižnica
Odborárske nám. 14, Bratislava

 • Oddelenie doplňovania a spracovania fondov
 • Oddelenie knižničných služieb
  • Študovňa
  • Požičovňa
 • Oddelenie bibliograficko-informačné
 • Predajňa kníh a skrípt

 

Jesseniova lekárska fakulta - Knižnica a študijno-informačné stredisko
Novomeského 7, Martin

 • Oddelenie budovania a spracovania fondov a evidencie publikačnej činnosti zamestnancov fakulty
 • Časopisecké oddelenie
 • Výpožičné oddelenie

 

Farmaceutická fakulta - Ústredná knižnica
Kalinčiakova 8 - 1.posch., Bratislava

 • Oddelenie akvizície a spracovania fondu
 • Oddelenie knižničných služieb:
  • požičovňa
  • časopisecká študovňa
 • Predajňa skrípt a reprografické služby

Odbojárov 10, 1. posch. vpravo, Bratislava

 • Oddelenie bibliograficko-informačných služieb:
 • všeobecná študovňa
 • ICI [internetové centrum informácií]

Právnická fakulta - Knižnica Právnickej fakulty UK
Šafárikovo nám. 6 - nová budova, 5. posch., Bratislava

 • Oddelenie nadobúdania a spracovávania fondov
 • Oddelenie knižničných služieb
  • požičovňa
  • študovňa monografií
  • študovňa periodík
 • Oddelenie bibliograficko-informačné
 • Európske dokumentačné stredisko

Filozofická fakulta - Ústredná knižnica
Múzejná (Šafárikovo nám. 6 - nová budova, 2., 3. posch.), Bratislava

 • Požičovňa
 • Študovňa učebnicovej literatúry
 • Čitáreň časopisov
 • Oddelenie nadobúdania a spracovania fondov
 • Oddelenie bibliograficko-informačné
 • Oddelenie knižničných služieb
 • Integrované knižnično-informačné pracoviská (čiastkové knižnice)
  • Archeologický seminár
  • Historický seminár
  • Katedra hudobnej vedy
  • Slovanský seminár
  • Katedra psychológie
  • Katedra romanistiky
  • Slovanský seminár
  • Historický seminár
  • Katedra filozofie a dejín filozofie
  • Katedra anglistiky a amerikanistiky
  • Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky

Gondova 2, Bratislava

 

Prírodovedecká fakulta - Ústredná knižnica
Mlynská dolina B-2, Bratislava

Mlynská dolina B-1, Bratislava

 • Biologická a environmentálna knižnica

Mlynská dolina B-1, Bratislava

 • Geografická knižnica

Mlynská dolina G, Bratislava

 • Geologická knižnica

Mlynská dolina CH-1, Bratislava

 • Chemická knižnica

 

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky - Knižničné a edičné centrum
Mlynská dolina, pavilón I, Bratislava

 • Knižnica
 • Študovňa
 • Edičné centrum
 • Vydavateľstvo

 

Fakulta telesnej výchovy a športu - Knižnica
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9, Bratislava (Lafranconi)

 • Knižnica
 • Katedra atletiky
  Katedra gymnastiky
  Katedra hier
  Katedra športovej edukológie
  Katedra športovej humanistiky
  Katedra športovej kinantropológie
  Katedra športov v prírode a plávania

 

Pedagogická fakulta - Akademická knižnica
Moskovská 2, Bratislava

 • Požičovňa
 • Bibliografická študovňa a časopisy
 • Študovňa odbornej literatúry
 • Oddelenie automatizovaného spracovania dokumentov
 • Študovňa kvalifikačných prác, Mediatéka - multimediálna študovňa,

Šoltésovej 4, Bratislava

 • Jazyková študovňa

 

Evanjelická bohoslovecká fakulta - Knižnica
Bartókova 8, Bratislava

 • Knižnica

 

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta - Knižnica
Kapitulská 26, Bratislava

 • Knižnica
 • Študovňa

 

Fakulta managementu - Knižnica
Odbojárov 10, Bratislava

 • Knižnica
 • Študovňa

 

Fakulta sociálnych a ekonomických vied - Knižnica
Mlynské luhy 4, Bratislava

 • Knižnica