Akademická knižnica UK - štruktúra

 

Centrum AK UK
Šafárikovo nám.6, Bratislava
Mlynská dolina, pavilón F2, Bratislava


fakultné knižnice (katedrové knižnice nie sú uvedené):

Lekárska fakulta - Akademická knižnica
Odborárske nám. 14, Bratislava

  • Oddelenie doplňovania a spracovania fondov
  • Oddelenie knižničných služieb
    • Študovňa
    • Požičovňa
  • Oddelenie bibliograficko-informačné
  • Predajňa kníh a skrípt

 

Jesseniova lekárska fakulta - Knižnica a študijno-informačné stredisko
Novomeského 7, Martin

  • Oddelenie budovania a spracovania fondov a evidencie publikačnej činnosti zamestnancov fakulty
  • Časopisecké oddelenie
  • Výpožičné oddelenie

 

Farmaceutická fakulta - Ústredná knižnica
Kalinčiakova 8 - 1.posch., Bratislava

  • Oddelenie akvizície a spracovania fondu
  • Oddelenie knižničných služieb:
    • požičovňa
    • časopisecká študovňa
  • Predajňa skrípt a reprografické služby

Odbojárov 10, 1. posch. vpravo, Bratislava

  • Oddelenie bibliograficko-informačných služieb:
  • všeobecná študovňa
  • ICI [internetové centrum informácií]

Právnická fakulta - Knižnica Právnickej fakulty UK
Šafárikovo nám. 6 - nová budova, 5. posch., Bratislava

  • Oddelenie nadobúdania a spracovávania fondov
  • Oddelenie knižničných služieb
    • požičovňa
    • študovňa monografií
    • študovňa periodík
  • Oddelenie bibliograficko-informačné
  • Európske dokumentačné stredisko

Filozofická fakulta - Ústredná knižnica
Múzejná (Šafárikovo nám. 6 - nová budova, 2., 3. posch.), Bratislava

  • Požičovňa
  • Študovňa učebnicovej literatúry
  • Čitáreň časopisov
  • Oddelenie nadobúdania a spracovania fondov
  • Oddelenie bibliograficko-informačné
  • Oddelenie knižničných služieb
  • Integrované knižnično-informačné pracoviská (čiastkové knižnice)
    • Archeologický seminár
    • Historický seminár
    • Katedra hudobnej vedy
    • Slovanský seminár
    • Katedra psychológie
    • Katedra romanistiky
    • Slovanský seminár
    • Historický seminár
    • Katedra filozofie a dejín filozofie
    • Katedra anglistiky a amerikanistiky
    • Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky

Gondova 2, Bratislava

 

Prírodovedecká fakulta - Ústredná knižnica
Mlynská dolina B-2, Bratislava

Mlynská dolina B-1, Bratislava

  • Biologická a environmentálna knižnica

Mlynská dolina B-1, Bratislava

  • Geografická knižnica

Mlynská dolina G, Bratislava

  • Geologická knižnica

Mlynská dolina CH-1, Bratislava

  • Chemická knižnica

 

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky - Knižničné a edičné centrum
Mlynská dolina, pavilón I, Bratislava

  • Knižnica
  • Študovňa
  • Edičné centrum
  • Vydavateľstvo

 

Fakulta telesnej výchovy a športu - Knižnica
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9, Bratislava (Lafranconi)

  • Knižnica
  • Katedra atletiky
    Katedra gymnastiky
    Katedra hier
    Katedra športovej edukológie
    Katedra športovej humanistiky
    Katedra športovej kinantropológie
    Katedra športov v prírode a plávania

 

Pedagogická fakulta - Akademická knižnica
Moskovská 2, Bratislava

  • Požičovňa
  • Bibliografická študovňa a časopisy
  • Študovňa odbornej literatúry
  • Oddelenie automatizovaného spracovania dokumentov
  • Študovňa kvalifikačných prác, Mediatéka - multimediálna študovňa,

Šoltésovej 4, Bratislava

  • Jazyková študovňa

 

Evanjelická bohoslovecká fakulta - Knižnica
Bartókova 8, Bratislava

  • Knižnica

 

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta - Knižnica
Kapitulská 26, Bratislava

  • Knižnica
  • Študovňa

 

Fakulta managementu - Knižnica
Odbojárov 10, Bratislava

  • Knižnica
  • Študovňa

 

Fakulta sociálnych a ekonomických vied - Knižnica
Mlynské luhy 4, Bratislava

  • Knižnica