Vedecko-výskumná činnosť na UK

Univerzita Komenského patrí k najsilnejším vedecko-výskumným inštitúciám na Slovensku nielen čo sa týka počtu tvorivých pracovníkov, ale aj podľa schopnosti získavať finančnú podporu vedeckého bádania a napokon aj podľa dosiahnutých výsledkov. Na UK sa vytvorili predpoklady pre rozvoj moderných vzdelávacích a vedeckých centier, umožňujúcich komplexnú prípravu študentov a rozvoj najmodernejších a spoločensky najužitočnejších smerov vedy i výučby.

Medzi získanými grantmi zatiaľ vysoko prevažujú domáce nad zahraničnými. Domáce granty, ktoré pochádzajú prevažne z agentúry VEGA, podporujú úspešné riešenie projektov v širokom spektre vedných odborov. Z roka na rok rastie počet riešených medzinárodných projektov, a to predovšetkým v rámci EÚ. Vedenie univerzity zaviedlo niekoľko stimulačných programov, ktoré podporujú významné vedecké pracoviská. Patria k nim Granty UK pre mladých vedeckých pracovníkov, podpora mobility doktorandov, ale aj finančné ohodnotenie mladých docentov a profesorov.

Medzi najdôležitejšie ciele Dlhodobého zámeru UK na r.2008-2013 v oblasti vedy patria:

  • Zachovať postavenie univerzity vo vedeckej komunite a rozvíjať jej výskumný charakter.
  • Reflektovať progresívne trendy vo výskume a vedeckovýskumný potenciál univerzity v najbližších rokoch sústrediť do štyroch rozhodujúcich oblastí:
  1. nové materiály, nové technológie a obnoviteľné zdroje energií,
  2. biotechnológie a medicína,
  3. spoločnosť a civilizačné výzvy,
  4. znalostná spoločnosť a informačné a komunikačné technológie,
  • Pri financovaní výskumu sa preferenčne orientovať na zahraničné zdroje najmä zo 7. rámcového programu EÚ, operačného programu výskum a vývoj a pod.
  • Za hlavný pilier stratégie výskumu považovať veľké (medziodborové) výskumné programy a podporovať Centrá excelentnosti, kde sa koncentruje ľudský a vedecký potenciál UK.
  • Poskytovať v rámci podnikateľskej činnosti štátnym i neštátnym organizáciám odbornú, posudkovú a expertíznu činnosť na najvyššej úrovni.