Všeobecné podmienky

Z hľadiska geografického aj kvantitatívneho sú pre mobilitu určujúcim aspektom zmluvní zahraniční  partneri. Fakulta môže realizovať mobilitu len v rámci Bilaterálnych zmlúv, ktoré jej pracoviská (katedry) uzavreli so zahraničnými univerzitami a ktoré sú evidované na OMV RUK. Každá zmluva vymedzuje o. i. typ mobility (Bc., Mgr., PhD.), jej objem (osobomesiace), ako aj študijné odbory.

Zoznam BA

Trvanie pobytu

Finančné krytie

Jazyková príprava