Kancelária európskych a národných projektov

Kancelária európskych a národných projektov (ďalej len „KENP“) je organizačným útvarom Rektorátu Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „UK“).

KENP v rámci podpory rozvoja UK vykonáva aktivity v oblasti prípravy, realizácie a monitoringu projektov podporených z finančných prostriedkov Európskej Únie, finančného mechanizmu EHP a NFM a iných zahraničných zdrojov v rámci medzinárodných programov/projektov.

Konkrétne aktivity:

 • usmerňuje a metodicky riadi fakulty a súčasti UK vo fázach prípravy, riadenia, kontroly a monitorovania projektov v súlade s predpismi inštitúcií zapojených do systému poskytovania pomoci EÚ, EHP, NFM a iných a vnútornými predpismi UK;
 • pripravuje a predkladá celouniverzitné rozvojové projekty podporené zo zdrojov EÚ,  EHP, NFM a iných v rámci medzinárodných programov;
 • spolupracuje s partnermi v oblasti podpory rozvoja UK a s relevantnými inštitúciami verejnej a štátnej správy i súkromnej sféry pracujúcimi s programami financovanými zo zdrojov EÚ, EHP, NFM a iných zdrojov v rámci medzinárodných programov;
 • sleduje a analyzuje výzvy na predkladanie projektov a následne analyzuje možnosti uplatnenia UK vo výzvach na predkladanie projektov a možnosti čerpania zdrojov EÚ, EHP, NFM a iných medzinárodných programov;
 • vedie databázu projektov UK a partnerských projektov (aktuálne predložených, realizovaných a už zrealizovaných) zo zdrojov EÚ, EHP, NFM a iných v rámci medzinárodných programov;
 • vykonáva ďalšie interné a externé aktivity v rámci podpory rozvoja UK a projektovej činnosti súvisiacej s poskytovaním pomoci EÚ, EHP, NFM a medzinárodnej spolupráce v iných programoch/projektoch.

Do pôsobnosti KENP patria:

 • Programy financované zo zdrojov EÚ/EC: NSRR 2007 – 2013 + Európska územná spolupráca (ŠF – ERDF, ESF), 7.RP, CIP, LIFE + a ďalšie komunitárne programy v jednotlivých oblastiach (vzdelávanie, výskum a technologický vývoj, životné prostredie, informačná spoločnosť, atď.)
 • Finančný mechanizmus Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a Nórsky finančný mechanizmus (NFM)
 • Švajčiarsky finančný mechanizmus (ŠFM)
 • iné zahraničné zdroje v rámci medzinárodných programov/projektov (International Visegrad Fund, CERN, spolupráca so zahraničnými svetovými univerzitami na medzinárodných projektoch, atď.)
 • žiadosti o dotácie (v pôsobnosti Úradu vlády SR, atď.).

 

Grantové programy, ktoré patria do pôsobnosti iných organizačných útvarov Rektorátu UK:

Oddelenie medzinárodných vzťahov: Mobilitné programy,  najmä Lifelong-Learning program s podprogramami ako Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig a ďalšie.

Viac informácií na stránke http://www.uniba.sk/index.php?id=920

 

Oddelenie vedy: domáce granty podávané prevažne v rámci VEGA, KEGA, granty UK.

Viac informácií www.uniba.sk/index.php