Žiadosti o ubytovanie na akademický rok 2014/15

V riadnom kole ubytovacieho procesu pre akademický rok 2014/2015 bolo rozhodnuté. Rozhodnutia nájdete po prihlásení v aplikácii E-ubytovanie.

Na týchto stránkach je možné podávať žiadosť o ubytovanie v zariadeniach Univerzity Komenského na akademický rok 2014/15. V zmysle aktuálnej smernice rektora o ubytovaní podávajú súčasní a novoprijatí študenti, ako aj zamestnanci žiadosť o ubytovanie iba elektronicky. Konkrétne termíny pre akademický rok 2014/15 sú taktiež súčasťou smernice.

Na podanie žiadosti o ubytovanie sa žiadateľ potrebuje prihlásiť pomocou jednotného univerzitného loginu a hesla (jednotný univerzitný login má tvar priezviskoX, kde X je nejaké číslo).

Študenti, ktorí už podávali žiadosť o ubytovanie v predchádzajúcom akademickom roku použijú rovnaké používateľské meno a heslo aj v aktuálnom akademickom roku.

Ak študent nevie svoje heslo, môže si nechať vygenerovať nové a poslať si ho prostredníctvom SMS. Ak program na generovanie hesiel nevie jednoznačne identifikovať osobu, fakultný správca hesiel osobne poskytne študentovi jeho identifikačné údaje (používateľské meno a heslo).

Novoprijatí študenti dostávajú svoje prihlasovacie údaje v dekréte o prijatí na štúdium.

Na FiF UK je termín pre podávanie žiadostí pre novoprijatých študentov predĺžený do 20.7.2014

Na FTVŠ UK je termín pre podávanie žiadostí pre novoprijatých študentov predĺžený do 25.7.2014

Zoznam referentov pre ubytovanie a správcov hesiel na jednotlivých fakultách nájdete v časti Kontaktné osoby.

Legislatíva súvisiaca s ubytovaním

Prihlásenie do aplikácie na podávanie žiadostí

Informácie jednotlivých ubytovacích zariadení UK: VI JLF UK v Martine, VI Družba UK, VM Mlyny, ŠD Lafranconi.

Informácie o samorozubytovaní.

Študijné a kongresové stredisko Centra ďalšieho vzdelávania UK v Modre – Harmónii